Nota Prawna RODO

/Nota Prawna RODO
Nota Prawna RODO 2020-09-01T21:47:23+02:00

Klauzula informacyjna RODO 

– Krakowski Festiwal Akordeonowy 

 1. Organizatorem Festiwalu jest Fundacją „Art Forum”, z siedzibą przy ul. św. Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków, NIP: 676-243-59-17, Regon: 121457480, KRS: 0000378612.
 • 2 Uczestnikiem Festiwalu jest każda osoba fizyczna, która bierze udział w Festiwalu, w tym w warsztatach i innych wydarzeniach towarzyszących.
 • 3 Uczestnik, zapisując się na udział w warsztatach lub innych wydarzeniach towarzyszących Festiwalowi, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych obejmujących imię i nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email. 
 • 4 Uczestnik, biorąc udział w Festiwalu, w tym w warsztatach i innych wydarzeniach towarzyszących, wyraża nieodpłatnie zgodę na wykorzystanie, w tym rozpowszechnianie przez Fundację Art Forum jego wizerunku, utrwalonego w trakcie Festiwalu za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, poprzez jego publikację w całości lub we fragmentach na profilach społecznościowych (m.in. facebook, youtube, instagram, twitter) i stronach internetowych Fundacji Art Forum oraz podmiotów z nią współdziałających w zakresie realizacji jej celów statutowych, jak również w pochodzących od Fundacji Art Forum lub wykonanych na jej zlecenie publikacjach, prezentacjach, materiałach filmowych, oraz innego rodzaju materiałach informacyjnych (także w wersji drukowanej i elektronicznej) rozpowszechnianych przez Fundację Art Forum w związku z organizacją Festiwalu lub dotyczącą jej działalnością informacyjną lub promocyjną.

5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Art Forum z siedzibą przy ul. św. Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków, mail: artforumfundacja@gmail.com.
 2. dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą w celu prowadzenia zapisów, przygotowania  i organizacji Festiwalu, a w przypadku danych osobowych w postaci wizerunku w celu informowania  w mediach oraz publikacjach o działalności Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,  tj. odrębnej zgody, o której mowa w pkt. 3 i 4 powyżej;
 3. odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, upoważnieni pracownicy/współpracownicy Administratora, dostawcy usług  technicznych i organizacyjnych, oraz podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych – z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych;
 4. dane osobowe Uczestników w postaci wizerunku będą przekazywane do państw trzecich (spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego), co do których Komisja Europejska wydała decyzję  o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych; w takich przypadkach dane będą przekazywane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa z zapewnieniem odpowiednich zabezpieczeń, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską; Uczestnik może uzyskać kopię danych osobowych przekazywanych do państwa trzeciego; pozostałe dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej;
 5. dane osobowe Uczestników przechowywane będą do momentu odwołania zgody;
 6. Uczestnicy posiadają prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku gdy przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych;
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Festiwalu;
 9. Wobec Uczestników nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym ich dane nie będą podlegały profilowaniu.