Regulamin 2022-09-18T17:53:56+02:00

Regulamin V Konkursu Filmowego

w ramach VI Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego 2022

 • 1.

IDEA KONKURSU & ORGANIZATORZY

 1. Celem Konkursu jest popularyzowanie muzyki akordeonowej, rozwijanie syntezy sztuk, inspirowanie do twórczości artystycznej, promocja utalentowanych twórców oraz stwarzanie im możliwości prezentacji swoich utworów.
 2. Konkurs ma charakter międzynarodowy i otwarty.
 3. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym VI edycji Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, która odbędzie się w Krakowie i Nowym Sączu od 09.10 do 16.10.2022 r.
 4. Organizatorem konkursu jest Fundacja Art Forum, z siedzibą: ul. Św. Gertrudy 9/9A, 31-046 Kraków, KRS 0000378612.
 5. Osobą do kontaktu w sprawach związanych z Konkursem jest Ewa Sitarz – kfa.konkursfilmowy@gmail.com
 • 2.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 2. Do Konkursu dopuszcza się prace zespołowe stanowiące utwory współautorskie. W takim przypadku każdy ze współautorów wypełnia w swoim imieniu komplet dokumentów zgłoszeniowych.
 3. Prace naruszające dobre obyczaje lub uczucia religijne będą dyskwalifikowane.
 4. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na adres e mail kfa.konkursfilmowy@gmail.com w terminie do18.09.2022 godz. 23.59 pracy konkursowej, spełniającej łącznie wszystkie wymogi formalne.
 5. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej rozpowszechnianie i muszą być stworzone do muzyki akordeonowej udostępnionej w ramach konkursu. Trzy utwory do wyboru, którymi powinny być inspirowane prace konkursowe, są dostępne do pobrania na stronie krakowskifestiwalakordeonowy.pl w zakładce Konkurs Filmowy. Praca konkursowa może zawierać całość udostępnionych utworów, jak i ich fragmenty.
 6. Konkurs odbywa się w kategorii: Film krótkometrażowy (do 5 min.) do wybranego utworu spośród zamieszczonych na ww. stronie.
 7. Forma zgłoszonej pracy jest dowolna, a zatem mogą być one wykonane w różnej technice, zarówno filmowej, jak i animowanej.
 8. Każdy uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę.
 9. Prace konkursowe powinny być opisane GODŁEM Uczestnika. Tak samo powinien być sformułowany temat e-maila: GODŁO.
 10. Uczestnik ma także obowiązek wykorzystać w pracy w niezmienionej formie wskazane materiały promocyjne:informacje o Festiwalu, logotyp Festiwalu. Wymienione materiały są dostępne do pobrania na stronie Organizatora: krakowskifestiwalakordeonowy.pl w zakładce Konkurs Filmowy.
 11. Prace należy przesłać przez link (Dropbox, Wetransfer, Google Dysk lub inne) na adres e-mail Organizatora kfa.konkursfilmowy@gmail.com, w formatach: AVI, MP4, MOV oraz dołączyć w osobnym pliku ROZWIĄZANIE GODŁA zgodnie z formularzem zgłoszenia uczestnictwa w załączniku nr 1 i podpisane Oświadczenia podane
  w załączniku nr 3 do Regulaminu.
 12. Termin nadsyłania prac upływa 18.09.2022 godz. 23:59 (decyduje data wysłania e-maila).
 13. Prace, które nie spełniają wymogów konkursu, będą zdyskwalifikowane.
 14. Muzyka i efekty dźwiękowe oraz oprawa graficzna wykorzystana w pracy konkursowej nie mogą naruszać praw osób trzecich, a ewentualne roszczenia z tym związane obciążają uczestnika Konkursu.

 

 • 3.

NAGRODY & OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Przewidziane są następujące nagrody:
 • Nagroda główna – 2700,00 zł
 • Wyróżnienie – 1200,00 zł
 1. Kwoty nagród wymienione w pkt. 1 są kwotami brutto, od których zostanie odprowadzony należny podatek w oparciu o przepisy obowiązujące w dniu wypłaty nagrody, tj. 16.10.2022.
 2. W przypadku współautorskich prac konkursowych, ww. nagrody zostaną podzielone pomiędzy współautorów zgodnie ze wskazanymi przez nich w formularzu zgłoszeniowym udziałami w prawach autorskich do filmu, a w razie braku wskazania udziałów – zostanie podzielona pomiędzy współautorów w częściach równych.
 3. O przyznaniu i podziale nagród decyduje Jury w składzie: dr Iwona Siwek-Front (przewodnicząca Jury), dr hab. Łucja Demby, prof. UJ Marek Luzar, dr Anna Taszycka. Organizator zastrzega sobie zmianę składu jury.
 4. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień. Werdykt Jury jest ostateczny.
 5. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas Dnia Filmowego 16.10.2022 oraz na stronie Organizatora.Ponadto prace finalistów wytypowanych przez jury będą zaprezentowane na Gali podczas Dnia Filmowego.
 6. Jury i organizator konkursu mają prawo dokonania innego podziału nagród, przyznania dodatkowych lub ich nieprzyznania.
 7. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i fanpage’u Festiwalu do 1.10.2022 roku. Ponadto laureaci zostaną dodatkowo poinformowani o nagrodach.
 8. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Krakowie podczas Gali Dnia Filmowego w dniu 16.10.2022. Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu laureatów. W wyjątkowych przypadkach nieobecności laureata — nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunek przez niego wskazany. Finalistom konkursu, których filmy zostaną zaprezentowane podczas uroczystej Gali Dnia Filmowego jury wręczy dyplomy.
 9. Do momentu ogłoszenia wyników Uczestnik nie może korzystać ze złożonej pracy w żadnym zakresie, w tym rozpowszechnić ani modyfikować.
 10. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że w razie przyznania jego pracy nagrody, wyróżnienia lub dostrzeżenie przez jury Konkursu (ust. 5) udziela Organizatorowi niezbywalnej, nieodwołalnej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym do jej publikowania, rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi środkami przekazu, utrwalania, zwielokrotnienia, wprowadzania do obrotu, udostępniania osobom trzecim, publicznego odtwarzania, wyświetlania oryginału lub kopii – zgodnie z oświadczeniem zawartym w Załączniku nr 2.
 • 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie odpowiada za naruszenie przepisów prawa, w tym prawa autorskiego, przez Uczestników Konkursu.
 2. Przewodnicząca Jury rozstrzyga w sprawach spornych oraz sprawach nieujętych w Regulaminie, stosownie do odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa.