Regulamin 2018-09-23T18:55:08+00:00

Regulamin Konkursu Filmowego IV Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego

Regulamin Konkursu Filmowego

IV Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego

§ 1.

IDEA KONKURSU & ORGANIZATORZY

 1. Celem Konkursu jest popularyzowanie muzyki akordeonowej, rozwijanie syntezy sztuk, inspirowanie do twórczości artystycznej, promocja utalentowanych twórców oraz stwarzanie im możliwości prezentacji swoich utworów.

 2. Konkurs ma charakter międzynarodowy.

 3. Konkurs jest wydarzeniem towarzyszącym IV edycji Krakowskiego Festiwalu Akordeonowego, która odbędzie się w Krakowie i Nowym Sączu od 07 do 14.10.2018 r.

 4. Organizatorem konkursu jest Fundacja Art Forum KRS 0000378612.

 5. Partnerem Konkursu Stowarzyszenie Spółdzielni Muzycznej.
 6. Kontakt: kfa.konkursfilmowy@gmail.com

§ 2.

ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE

 1. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.

 2. Konkurs ma charakter otwarty.

 3. Do Konkursu dopuszcza się prace zespołowe stanowiące utwory współautorskie, połączone i zbiorowe. W takim przypadku należy wybrać osobę reprezentującą, która wypełnia cały formularz oraz dodatkowo wpisuje imiona i nazwiska współautorów.

 4. Prace naruszające dobre obyczaje i uczucia religijne będą dyskwalifikowane.

 5. Podstawowym warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest przesłanie na maila kfa.konkursfilmowy@gmail.com w terminie do 30.09.2018 godz. 24.00 pracy konkursowej, spełniającej łącznie wszystkie wymogi formalne.

 6. Zgłoszone prace nie mogą być wcześniej rozpowszechnianie i muszą być stworzone do muzyki akordeonowej z myślą o Konkursie. Trzy utwory do wyboru, którymi inspirowane mają być filmy, są do pobrania na stronie www.krakowskifestiwalakordeonowy.pl

 7. Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach:

 1. kategoria 1 – Film krótkometrażowy (do 5 min.) do wybranego utworu spośród zamieszczonych na stronie.

 2. kategoria 2 – Spot promujący III Krakowski Festiwal Akordeonowy (do 1,5 min.) do wybranego utworu spośród zamieszczonych na stronie

 1. Forma zgłoszonej pracy jest dowolna, a zatem mogą być one wykonane w różnej technice, zarówno filmowej, jak i animowanej.

 2. Każdy uczestnik może nadesłać więcej niż jedną pracę w każdej z kategorii.

 3. Prace konkursowe powinny być opisane GODŁEM Uczestnika oraz kategorią. Tak samo powinien być sformułowany temat e-maila: GODŁO i kategoria.

 4. Uczestnik ma także obowiązek wykorzystać w pracy w niezmienionej formie wskazane materiały promocyjne: informacje o Festiwalu, logotyp i art cover Festiwalu. Wymienione materiały są dostępne do pobrania na stronie Organizatora (www.krakowskifestiwalakordeonowy.pl ) zakładka ‘Konkurs filmowy’.

 5. Prace należy przesłać przez link (Dropbox, Wetransfer, Google Dysk lub inne) na adres e-mail Organizatora kfa.konkursfilmowy@gmail.com, w formatach: AVI, MP4, MOV oraz dołączyć w osobnym pliku ROZWIĄZANIE GODŁA zgodnie z formularzem zgłoszenia uczestnictwa w załączniku.

 6. Termin nadsyłania prac upływa 30.09.2018 godz. 24:00 (decyduje data maila)

 7. Prace, które nie spełniają wymogów konkursu, będą zdyskwalifikowane.

§ 3.

NAGRODY & OGŁOSZENIE WYNIKÓW

 1. Przewidziane są następujące nagrody:

kategoria I film krótkometrażowy –

I miejsce – 1500 zł (z kwoty będzie potrącone 10% na podatek dochodowy)

Wyróżnienie – 500 zł (kwota wolna od podatku)

kategoria II – spot promujący

I miejsce – 1500 zł (z kwoty będzie potrącone 10% na podatek dochodowy)

Wyróżnienie – 500 zł (kwota wolna od podatku)

 1. O przyznaniu i podziale nagród decyduje Jury w składzie: Iwona Siwek-Front (przewodnicząca Jury), Bożena Boba- Dyga, Marek Luzar oraz Piotr Peszat.

 2. Jury nie jest zobowiązane do wyjaśniania swoich postanowień. Werdykt Jury jest ostateczny.

 3. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane podczas koncertu galowego Festiwalu, Dnia Filmowego oraz na stronie Organizatora poprzez festiwalowy kanał YT. Pozostałe wybrane przez jury filmy mogą być zaprezentowane podczas Dnia Filmowego.

 4. Jury zastrzega sobie prawo do nieprzyznania nagród lub/i ich innego podziału.

 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej i fanpage’u Festiwalu do 05.10.2018 roku. Ponadto laureaci zostaną dodatkowo poinformowani o nagrodach telefonicznie i przez e-mail.

 6. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w Krakowie podczas Dnia Filmowego. Laureaci są zobowiązani do osobistego odbioru nagrody. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu i noclegu laureatów. W wyjątkowych przypadkach uzasadnionej nieobecności laureata — nagrody pieniężne zostaną przekazane przelewem na rachunek przez niego wskazany, a dyplom wysłany pocztą na wskazany przez laureata adres.

 7. Do momentu ogłoszenia wyników Uczestnik nie może korzystać ze złożonej pracy w żadnym zakresie, w tym rozpowszechnić ani modyfikować.

 8. Uczestnik, przystępując do Konkursu, oświadcza, że w razie przyznania jego pracy nagrody lub wyróżnienia udziela Organizatorowi niezbywalnej, nieodwołalnej, nieodpłatnej i niewyłącznej licencji na wykorzystywanie pracy konkursowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym do jej publikowania, rozpowszechniania wszelkimi dostępnymi środkami przekazu, utrwalania, zwielokrotnienia, wprowadzania do obrotu, udostępniania osobom trzecim, publicznego odtwarzania, wyświetlania oryginału lub kopii.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator nie odpowiada za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu, którzy przesyłając pracę na Konkurs, tym samym oświadczają, że utwór jest wyłącznie ich autorstwa.

 2. Przewodnicząca Jury rozstrzyga w sprawach spornych oraz sprawach nieujętych w Regulaminie, stosownie do odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 3. Nadesłanie pracy jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu.