Nota Prawna

/Nota Prawna
Nota Prawna 2020-09-27T18:58:47+02:00

Warunki uczestnictwa w Festiwalu zostaną dookreślone zgodnie z regulacjami sanitarnymi obowiązującymi w terminie trwania Festiwalu. 
W zależności od rozwoju sytuacji związanej z epidemią wirusa COVID-19, organizatorzy zastrzegają sobie możliwość przeniesienia wydarzeń festiwalowych do Internetu.


W przypadku obowiązku ograniczenia liczby osób mogących przebywać w miejscu odbywania się Festiwalu, organizatorzy umożliwią uczestnictwo w Festiwalu ograniczonej ilości osób zgodnie z kolejnością przybycia na miejsce wydarzenia.


Organizatorzy poinformują uczestników Festiwalu o wszelkich obostrzeniach sanitarnych.

=========================================

Zasady sanitarne dotyczące bezpiecznego udziału publiczności w wydarzeniach V KFA podczas epidemii COVID-19

Każdy uczestnik wydarzenia:

  1. ma obowiązek zakrywania nosa i ust w miejscu wydarzenia oraz w trakcie jego trwania.
  • ma obowiązek indywidualnie wyposażyć się w środki ochrony osobistej.
  • ma zakaz wstępu na wydarzenie, jeżeli wykazuje objawy choroby zakaźnej, w tym Covid-19 lub jeżeli przebywa w kwarantannie, pod nadzorem epidemiologicznym lub miał kontakt z osobą chorą, zakażoną lub poddaną kwarantannie lub nadzorowi epidemiologicznemu.
  • obowiązkowo dokonuje dezynfekcji dłoni przy wejściu na teren obiektu i przy wyjściu.
  • ma obowiązek zachowanć dystans między innymi osobami w odległości min. 1,5 metra.
  • ma obowiązek zajmować co drugie miejsce siedzące. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między uczestnikami nie dotyczy: osoby, która uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia; uczestnika, który jest osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Ponadto ww. obowiązek nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.
  • ma obowiązek przyjść na miejsce wydarzenia z odpowiednim wyprzedzeniem, ponieważ przed wejściem każdy uczestnik będzie obowiązkowo podawał niezbędne dane i składał wymagane oświadczenie według załączonego wzoru. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne do uczestnictwa w wydarzeniu.
  • ma obowiązek pisemnie poświadczyć, że zapoznał się z powyższymi zasadami i zobowiązuje się ich przestrzegać.